Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development

Department of Food Technology and Quality Control

SPS National Enquiry Point

Babarmahal,Kathmandu

सूचना


Logo Information Title Action
परम्परागत खाद्य पदार्थहरु पुस्टकारी, गुदपाक, चिउरा, तथा दालमोठ भुजियाको नेपाल राजपत्रमा प्रकासित अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड
January 1, 2023
Download
खाद्य तथा दाना बस्तुहरूमा निर्धारित न्युनतम अनिवार्य गुणस्तर २०७५
January 1, 2023
Download

Related Links


  • Food and Agriculture Organization
  • Department of Livestock Services
  • Agriculture Information and Training Center
  • Nepal Agricultural Research Council
  • FAO GM Foods Platform
  • Ministry of Agriculture and Livestock Development
  • SPS National Enquiry Point
Translate »