क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. कोभिड १९ रोगको महामारीको अवस्थामा खाद्य उत्पादन तथा विक्रि वितरण मा सहभागी हुने खाद्य व्यवसायी तथा कामदारहरुले अपनाउनु पर्ने सावधानी । अन्य २०२०-०५-२५ डाउनलोड
2. Nepalese Food Composition Table 2017 अन्य २०२०-०५-२५ डाउनलोड
3. बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०७४-७५ (Nepali Annual Bulletin) अन्य २०२०-०५-२५ डाउनलोड
4. Food Research Bulletin 2074/75 अन्य २०२०-०५-२५ डाउनलोड
5. Annual Bulletin 2074/75 अन्य २०२०-०५-२५ डाउनलोड
6. Annual Progress Report 2073/74 BS अन्य २०२०-०५-२५ डाउनलोड
7. Food Research Bulletin(2016/17) 2073/74 BS अन्य २०२०-०५-२५ डाउनलोड
8. Annual Bulletin(2073/74) 2016/17 अन्य २०२०-०५-२५ डाउनलोड
9. Application for Consultancy अन्य २०२०-०५-२५ डाउनलोड
10. Application for Short Term Training अन्य २०२०-०५-२५ डाउनलोड
11. Food Standard (Published in Nepal Gazette 2057.10.23) अन्य २०२०-०५-२५ डाउनलोड
12. Food Composition Table अन्य २०२०-०५-२५ डाउनलोड