क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. फलफुल नेक्टरको प्रस्तावित गुणस्तर Admin २०२०-०७-०१ नोटिफिकेशन हेर्नुहोस्
२. फलफुल पेयको प्रस्तावित गुणस्तर Admin २०२०-०७-०१ नोटिफिकेशन हेर्नुहोस्
३. फलफुल रसको प्रस्तावित गुणस्तर Admin २०२०-०७-०१ नोटिफिकेशन हेर्नुहोस्
४. बनस्पति घ्युतेल तथा घ्युमा टाेटल पाेलार मेटेरियलकाे प्रस्तावित अधिकतम सिमा Admin २०२०-०५-१० नोटिफिकेशन हेर्नुहोस्
५. पुष्टकारिकाे प्रस्तावित गुणस्तर मापदण्ड Admin २०२०-०५-१० नोटिफिकेशन हेर्नुहोस्
६. माइकाेटक्सिनकाे प्रस्तावित अधिकतम सिमा Admin २०२०-०५-१० नोटिफिकेशन हेर्नुहोस्
७. गुँदपाककाे प्रस्तावित गुणस्तर मापदण्ड Admin २०२०-०५-१० नोटिफिकेशन हेर्नुहोस्
८. विषादि अवशेषकाे प्रस्तावित अधिकतम सिमा Admin २०२०-०५-१० नोटिफिकेशन हेर्नुहोस्
९. चिउराकाे प्रस्तावित गुणस्तर मापदण्ड Admin २०२०-०५-१० नोटिफिकेशन हेर्नुहोस्
१०. दालमाेठकाे प्रस्तावित गुणस्तर मापदण्ड Admin २०२०-०५-१० नोटिफिकेशन हेर्नुहोस्