क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. फलफुल नेक्टरको प्रस्तावित गुणस्तर Admin २०२०-०७-०१ नोटिफिकेशन हेर्नुहोस्
२. फलफुल पेयको प्रस्तावित गुणस्तर Admin २०२०-०७-०१ नोटिफिकेशन हेर्नुहोस्
३. फलफुल रसको प्रस्तावित गुणस्तर Admin २०२०-०७-०१ नोटिफिकेशन हेर्नुहोस्
४. माइकाेटक्सिनकाे प्रस्तावित अधिकतम सिमा Admin २०२०-०५-१० नोटिफिकेशन हेर्नुहोस्
५. विषादि अवशेषकाे प्रस्तावित अधिकतम सिमा Admin २०२०-०५-१० नोटिफिकेशन हेर्नुहोस्