क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. खाद्य तथा दाना बस्तुहरूमा निर्धारित न्युनतम अनिवार्य गुणस्तर २०७५ Admin २०१९-०९-०५ सूचना हेर्नुहोस्
२. राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता निती, २०७६ sps २०१९-०९-१२ सूचना हेर्नुहोस्