क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. परम्परागत खाद्य पदार्थहरु पुस्टकारी, गुदपाक, चिउरा, तथा दालमोठ भुजियाको नेपाल राजपत्रमा प्रकासित अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड नेपाल सरकार २०२०-०९-२५ सूचना हेर्नुहोस्
२. खाद्य तथा दाना बस्तुहरूमा निर्धारित न्युनतम अनिवार्य गुणस्तर २०७५ Admin २०१९-०९-०५ सूचना हेर्नुहोस्
३. राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीति, २०७६ sps २०१९-०९-१२ सूचना हेर्नुहोस्