क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. राजपत्रमा प्रकाशित दाना पदार्थ ऐन, २०३३ देहायका जिल्लाहरुमा प्रारम्भ हुने ऐन २०२०-०७-२३ डाउनलोड
2. Feed Act, 2033 ऐन २०१९-०९-०५ डाउनलोड
3. Plant Protection Act, 2064 ऐन २०१९-९-५ डाउनलोड
4. Pesticides Act, 2048 ऐन २०१९-०९-०५ डाउनलोड
5. Seeds Act 2045 ऐन २०१९-९-५ डाउनलोड
6. Animal Slaughterhouse and Meat Inspection Act,2055 ऐन २०१९-९-५ डाउनलोड
7. Animal Health and Livestock Services Act, 2055 ऐन २०१९-९-५ डाउनलोड
8. खाद्य ऐन २०२३ ऐन २०१९-०५-१५ डाउनलोड