क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. मासुजन्य पदार्थ उत्पादन, प्रशोधन तथा वितरण सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ निर्देशिका २०२१-०३-१९ डाउनलोड
2. नेपाल असल कृषि अभ्यास कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ निर्देशिका २०२०-०९-१७ डाउनलोड
3. खाद्य स्वच्छताको आधारमा होटल रेष्टुरेण्ट स्तरिकरण निर्देशिका, २०७४ निर्देशिका २०२०-०७-२३ डाउनलोड
4. दुध तथा दुग्ध पदार्थको स्वच्छता एवम् गुणस्तर निदेशिका, २०७५ निर्देशिका २०२०-०७-२३ डाउनलोड
5. खाद्य पदार्थ आयात निर्यात निरिक्षण एवं गुण प्रमाणिकरण निर्देशिका २०६४ निर्देशिका २०२०-०९-१७ डाउनलोड
6. पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ निर्देशिका २०२०-०५-१२ डाउनलोड
7. प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्बन्धि निर्देशिका २०७४ निर्देशिका २०२०-०५-११ डाउनलोड