क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. Directives on hotel restaurant standardization based on food safety निर्देशिका २०२०-०७-२३ डाउनलोड
2. Dietary Supplement Guideline निर्देशिका २०२०-०७-२३ डाउनलोड
3. दूध तथा दुग्ध पदाथथको स्वच्छता एवम् गुणस्तर निदेशिका, २०७५ निर्देशिका २०२०-०७-२३ डाउनलोड
4. प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्बन्धि निर्देशिका २०७४ निर्देशिका २०२०-०७-२३ डाउनलोड