क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. Nepalese Food Composition Table 2017 अन्य २०२०-०५-२५ डाउनलोड
2. बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०७४-७५ (Nepali Annual Bulletin) अन्य २०२०-०५-२५ डाउनलोड
3. Food Research Bulletin 2074/75 अन्य २०२०-०५-२५ डाउनलोड
4. Annual Bulletin 2074/75 अन्य २०२०-०५-२५ डाउनलोड
5. Annual Progress Report 2073/74 BS अन्य २०२०-०५-२५ डाउनलोड
6. Food Research Bulletin(2016/17) 2073/74 BS अन्य २०२०-०५-२५ डाउनलोड
7. Annual Bulletin(2073/74) 2016/17 अन्य २०२०-०५-२५ डाउनलोड
8. Application for Consultancy अन्य २०२०-०५-२५ डाउनलोड
9. Application for Short Term Training अन्य २०२०-०५-२५ डाउनलोड
10. Food Standard (Published in Nepal Gazette 2057.10.23) अन्य २०२०-०५-२५ डाउनलोड
11. Food Composition Table अन्य २०२०-०५-२५ डाउनलोड