क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. NepalGAP Certification Body Brochure सूचनाको हक सम्बन्धि २०२०-०५-२५ डाउनलोड
2. सुचनाको हक सम्बन्धि प्रकाशित विवरण सूचनाको हक सम्बन्धि २०२०-०५-२५ डाउनलोड