क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. परम्परागत खाद्य पदार्थहरु पुस्टकारी, गुदपाक, चिउरा, तथा दालमोठ भुजियाको नेपाल राजपत्रमा प्रकासित अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड मापदण्ड २०२०-०९-२५ डाउनलोड
2. खाद्य तथा दाना बस्तुहरूमा निर्धारित न्युनतम अनिवार्य गुणस्तर २०७५ मापदण्ड २०२०-०५-१२ डाउनलोड
3. Animal quarantine rules,regulations , standards-97-137 मापदण्ड २०२०-०५-१२ डाउनलोड
4. माछा भुरा बारे मापदण्ड, २०६१ मापदण्ड २०२०-०५-१२ डाउनलोड
5. अण्डा ढुवानी तथा भण्डारण मापदण्ड, २०७१ मापदण्ड २०२०-०५-१२ डाउनलोड
6. पशु ढुवानी मापदण्ड,२०६४ मापदण्ड २०२०-०५-१२ डाउनलोड
7. मासु तथा मासुको परिकार आयात निर्यात मापदण्ड, २०६४ मापदण्ड २०२०-०५-१२ डाउनलोड
8. Pest list of Nepal मापदण्ड २०२०-०५-१२ डाउनलोड
9. National Standards on Phyto-Sanitary Measures मापदण्ड २०२०-०५-११ डाउनलोड
10. Technical Guidelines for Sampling in Consignment of NTFPs मापदण्ड २०२०-०५-११ डाउनलोड
11. Standard Technical Protocols for Collection and Handling of Disease Samples मापदण्ड २०२०-०५-११ डाउनलोड
12. NATIONAL STANDARDS FOR PHYTOSANITARY MEASURES मापदण्ड २०२०-०५-११ डाउनलोड
13. Methyl Bromide Fumigation and its Importance in the use of Wood Packaging Material in International Trade मापदण्ड २०२०-०५-११ डाउनलोड
14. SURVEY PROTOCOL FOR FRUIT FLY मापदण्ड २०२०-०५-११ डाउनलोड
15. GLOSSARY OF PHYTOSANITARY TERMS मापदण्ड २०२०-०५-११ डाउनलोड
16. A Guideline on Pest Free Area Declaration for Cabbage मापदण्ड २०२०-०५-११ डाउनलोड